Wyniki rekrutacji do liceum

Ogłaszamy wyniki procesu rekrutacji do klas pierwszych liceum, które utworzymy w roku szkolnym 2021/2022. Do punktacji z egzaminów ustnych z języka polskiego i matematyki (jako kryterium główne) dodane zostały punkty za oceny na świadectwie i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (jako kryteria dodatkowe).

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali co najmniej 43 punkty oraz na świadectwie z ostatniej klasy otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania – spełnili warunki przyjęcia do klasy 1 liceum.

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali od 36 do 42 punktów znajdują się na liście rezerwowej.

Procedura przyjęcia ucznia do liceum:

1) Podpisanie umowy o kształcenie – umowa może być wysłana w wersji elektronicznej, prośbę o przesłanie pliku umowy proszę kierować na adres: sekretariat@slo4.edu.pl;

2) Przed 24 maja br. umowę podpisaną w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do szkoły (w godzinach pracy sekretariatu lub pozostawić w kopercie u dozorcy szkoły);

3) W ciągu 3 dni od podpisania umowy przez rodziców kandydata należy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 1500 zł na konto Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” – numer konta bankowego: 27 1240 1125 1111 0000 0345 1821.

Niespełnienie tych warunków do 24 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

Przed podpisaniem umowy o kształcenie proszę wziąć pod uwagę, że od września 2021 r. w klasie 1 liceum drugi język obcy będzie realizowany w wymiarze 4 godzin w tygodniu w następujących grupach zaawansowania:

  • język niemiecki grupa początkująca;
  • język niemiecki grupa kontynuująca;
  • język hiszpański grupa kontynuująca;
  • język francuski grupa kontynuująca.

=> Treść komunikatu z wynikami rekrutacji do klasy 1 liceum