Wyniki rekrutacji do klasy I liceum

Po przeprowadzonym procesie rekrutacji zewnętrznej publikujemy listę z wynikami kandydatów do klas pierwszych liceum. Informujemy, że warunkiem przyjęcia jest: ocena co najmniej dobra zachowania na świadectwie z ostatniej klasy oraz uzyskanie co najmniej 42 punktów w procesie rekrutacji.

Przed podpisaniem umowy o kształcenie prosimy o zwrócenie uwagi na proponowany podział na grupy języków obcych. Od 1 września 2020 r. zostaną w klasach pierwszych liceum utworzone następujące grupy:

1) Język angielski, jako pierwszy język obcy, będzie realizowany na poziomie rozszerzonym w trzech grupach zaawansowania. Podział na grupy zostanie ustalony 1 września 2020 r. na podstawie testu poziomującego.

2) Jako drugi język obcy do wyboru:

a) język hiszpański – poziom grupy dostosowany do umiejętności językowych uczniów;

b) język francuski – kontynuacja nauki (uczniowie obecnie na poziomie A2);

c) język niemiecki – kontynuacja nauki z podziałem na dwie grupy zaawansowania: pierwsza grupa to uczniowie o umiejętnościach językowych na poziomie A1+, natomiast druga grupa to uczniowie obecnie na poziomie A2/A2+.

Przy składaniu w sekretariacie szkoły podpisanej umowy o kształcenie prosimy o ostateczną deklarację wyboru drugiego języka obcego spośród zaproponowanych powyżej grup językowych.

Do 2 lipca 2020 r. rodzice kandydatów przyjętych do klasy I liceum zobowiązani są:

  • podpisać umowę o kształcenie (umowa w wersji elektronicznej będzie wysyłana od 22 czerwca na adres email podany w ankiecie kandydata);
  • podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę dostarczyć do szkoły w godzinach pracy sekretariatu lub pozostawić w kopercie u dozorcy szkoły;
  • wpłacić opłatę rezerwacyjną w kwocie 1500 zł na konto Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”:

27 1240 1125 1111 0000 0345 1821

Niespełnienie tych warunków do 2 lipca 2020 r. jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

Lista rezerwowa

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali co najmniej 34 punkty znajdują się na liście rezerwowej. W miarę wolnych miejsc, rodzice kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej, będą powiadamiani o możliwości podpisania umowy o kształcenie.

=> Tabela z wynikami procesu rekrutacji zewnętrznej do liceum