Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski na Hawajskiej tworzą wszyscy uczniowie liceum i szkoły podstawowej.

Kadencja władz samorządu trwa 1 rok.

Cele działań samorządu to:

a) przekazywanie potrzeb społeczności uczniowskiej Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej;

b) obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych;

c) pomoc w prowadzeniu dialogu w konfliktach między uczniami i/lub nauczycielami;

d) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim;

e) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym, naukowym, sportowym.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w kadencji 2020/2021 tworzą:

  • Mariusz Marzec z kl. 3c – przewodniczący,
  • Maciej Peret kl. 2e – wiceprzewodniczący,
  • Kacper Kozłowski z kl. VIIIa – członek zarządu.

 

Tekst Regulaminu Samorządu Uczniowskiego