Rekrutacja 2021 kiedy podamy wyniki

Tegoroczny proces rekrutacji zostanie rozstrzygnięty w wariancie rezerwowym, ponieważ sytuacja epidemiczna nadal nie pozwala na stacjonarną formę egzaminu pisemnego.

Oznacza to, że do wyników przeprowadzonych już egzaminów ustnych z języka polskiego i matematyki (jako kryterium główne) dodamy teraz punkty za oceny na świadectwie i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (jako kryteria dodatkowe).

Kandydaci aplikujący do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne będą mogli uzyskać w procedurze rekrutacyjnej maksymalnie 60 punktów, w tym:

  • do 20 punktów z egzaminu ustnego z języka polskiego;
  • do 20 punktów z egzaminu ustnego z matematyki;
  • po 6 punktów za ocenę celującą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
  • po 4 punkty za ocenę bardzo dobrą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
  • 4 punkty za świadectwo z wyróżnieniem z ostatniej klasy;
  • 4 punkty za tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zawartej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej albo tytuł laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Świadectwo z ostatniej klasy oznacza:

  • świadectwo z klasy V – w przypadku kandydata do klasy VII szkoły podstawowej,
  • świadectwo z klasy VII – w przypadku kandydatów do Liceum.

Wyniki rekrutacji oraz listy kandydatów przyjętych do szkoły zostaną zamieszczone na stronie internetowej 10 maja br.

W związku ze skróceniem procesu rekrutacji umowy o kształcenie będą podpisywane od 11 do 24 maja.