Regulamin funkcjonowania szkoły (covid-19)

herb szkoły na Hawajskiej

Regulamin obowiązuje w Społecznym Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” oraz w Szkole Podstawowej przy SLO4 i został opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

1. Zasady organizacji zajęć w szkole

1.1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

1.2. Nie można przyjść do szkoły, jeżeli przebywa się w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji albo samemu podlega się obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

1.3. Uczniowie przed godziną 8:30 wchodzą do szkoły i do szatni wyznaczonym dla każdej klasy wejściem (wejście główne lub wejście przy gabinecie pielęgniarskim).

1.4. Uczniowie klas 2 i 3 liceum rozpoczynają i kończą zajęcia o różnych godzinach, zgodnie z indywidualnym planem zajęć z przedmiotów rozszerzonych.

1.5. Przy wejściu do szkoły należy nałożyć maseczkę ochronną oraz zdezynfekować ręce, korzystając z automatycznego dozownika płynu znajdującego się na ścianie.

1.6. Każda osoba podczas przemieszczania się w budynku szkolnym (na korytarzach, w szatni czy wchodząc do sal) musi mieć nałożoną maseczkę zakrywającą nos i usta oraz starać się zachować bezpieczną odległość od innych osób.

1.7. Dopiero po zajęciu miejsca w ławce uczniowie mogą zdjąć maseczki i muszą je założyć ponownie podczas wychodzenia z sali. Jeśli uczeń chce, to może mieć założoną maseczkę przez całą lekcję, także siedząc w ławce.

1.8. Każdy uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce, w plecaku lub przydzielonej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.Nie należy przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

1.9. Po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają budynek szkoły wejściem głównym, z wyjątkiem sytuacji, gdy uczestniczą w kołach zainteresowań lub zajęciach tutorskich.

1.10. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów oraz inne osoby z zewnątrz mogą wchodzić do szkoły tylko w wyjątkowych przypadkach. Większość spraw należy załatwiać telefonicznie lub przez internet. Jeśli jednak istnieje konieczność wizyty w szkole, należy ją wcześniej umówić w sekretariacie szkoły i zgłosić się w ustalonym terminie, przestrzegając zasad dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa.

2. Higiena, czyszczenie powierzchni i dodatkowe środki bezpieczeństwa

2.1. W budynku szkoły umieszczone są informacje o konieczności ścisłego przestrzegania określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego zasad dotyczących higieny, a także informacja o numerach telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

2.2. Przebywając w budynku szkolnym należy przestrzegać zasad higieny: częste mycie rąk lub dezynfekowanie płynem z automatycznych dozowników (znajdują się przy wejściach do szkoły oraz na korytarzach na każdym piętrze), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

2.3. Każda klasa w miarę możliwości ma zajęcia lekcyjne w wyznaczonej sali, aby ograniczyć częstą zmianę pomieszczeń.

2.4. Ławki w salach są ustawione w taki sposób, aby zapewnić odstęp pomiędzy uczniami.

2.5. Sale lekcyjne należy wietrzyć po każdej lekcji podczas przerw. Jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas okna powinny być stale otwarte.

2.6. W czasie przerw pomiędzy lekcjami, jeżeli pogoda na to pozwala, uczniowie mogą wychodzić do ogrodu szkolnego pod opieką dyżurującego tam nauczyciela. Przebywając w ogrodzie należy nadal zachowywać bezpieczny dystans pomiędzy osobami.

2.7. Przedmioty i sprzęt znajdujący się w salach lekcyjnych jest dezynfekowany przez osoby sprzątające, wyposażone w odpowiednie środki ochrony osobistej.

2.8. Klawiatury i osprzęt komputerów są dezynfekowane po każdej lekcji, zgodnie z poleceniami opiekuna pracowni informatycznej.

2.9. Książki wypożyczone z biblioteki należy zapakować w przezroczystą folię, a do środka włożyć kartkę z czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Tak zabezpieczona książka jest odkładana na 48-godzinną kwarantannę.

2.10. W budynku szkolnym wyłączone zostają do odwołania źródełka wody pitnej. Podczas korzystania z automatu z przekąskami należy przestrzegać bezpiecznego dystansu między osobami oraz dezynfekować ręce.

2.11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

2.12. Dyrektor szkoły może postanowić, że zebranie z rodzicami uczniów lub posiedzenie Rady Pedagogicznej zostanie przeprowadzone zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams.

3. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

3.1. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.

3.2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela lub pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie, Dyrektor szkoły niezwłocznie odsuwa go od pracy i powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

3.3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, nauczyciel lub pracownik szkoły z infekcją dróg oddechowych należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3.4. Uczeń nie może odmówić nauczycielowi, a nauczyciel i inny pracownik szkoły dyrektorowi poddania się zalecanej izolacji i skierowania do lekarza POZ w celu oceny stanu zdrowia. Takie osoby nie mogą prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.

3.5. Rodzice ucznia znajdującego się w szkolnej izolacji są powiadamiani telefonicznie o potrzebie pilnego odebrania dziecka ze szkoły i skontaktowania się z lekarzem POZ oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

3.6. Dyrektor szkoły niezwłocznie zgłasza podejrzenie zakażenia telefonicznie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3.7. O fakcie pozytywnej diagnozy COVID-19 lub obowiązku kwarantanny związanej z możliwym narażeniem na zakażenie Rodzice ucznia, nauczyciel bądź pracownik szkoły zobowiązani są niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

3.8. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania na wypadek zakażenia COVID-19, potrzebnymi numerami telefonów oraz wytycznymi odnośnie bezpieczeństwa uczniów w szkole:

https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosci/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Anna Kulesza
Dyrektor Szkoły