Kandydaci do VII klasy

Szkoła Podstawowa przy SLO4 powstała w wyniku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum (które istniało od 1999 r.) w szkołę podstawową. Pomimo krótkiego czasu od powstania mam już powody do dumy.

Sukcesy na egzaminach ósmoklasisty:

 • kwiecień 2019 – 1. miejsce na Ursynowie, 1. miejsce w Warszawie (średnia szkoły 93,81%);
 • czerwiec 2020 – 1. miejsce na Ursynowie, 5. miejsce w Warszawie (średnia szkoły 88,67%).

(dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – analiza wyników egzaminów z 300 szkół podstawowych w Warszawie).

Nasze atuty:

 • nauka języków obcych w różnych grupach zaawansowania, każdy język po 4 godziny tygodniowo (obowiązkowy jest angielski; do wyboru: francuski, niemiecki lub hiszpański);
 • klasy liczą maksymalnie 16 uczniów, a grupy językowe są jeszcze mniejsze;
 • liczne koła zainteresowań: polonistyczne, chemiczne, biologiczne, fizyczne, informatyczne, matematyczne, fotograficzne, plastyczne, filmowe, a także zespół muzyczny i chór szkolny;
 • organizujemy debaty oxfordzkie, sesje naukowe z różnych dziedzin (obecnie online);
 • rozwijaj pasje i zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, który jest dla Ciebie przewodnikiem w danej dziedzinie naukowej;
 • przygotujemy Cię do startu w wybranym konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej;
 • za dobre wyniki w nauce możesz otrzymać stypendium naukowe (od 100 do 180 złotych co miesiąc).

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy w klasie VIII uzyskają średnią ocen powyżej 4,0 są zwolnieni z egzaminów wstępnych do Społecznego LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”.

W roku szkolnym 2021/2022 zamierzamy utworzyć dwie lub trzy klasy VII w szkole podstawowej. Opis oferty edukacyjnej naszej szkoły zawierają dostępne poniżej prezentacja i plan nauczania:

Prezentacja dla kandydatów do VII klasy

Plan nauczania w VII klasie szkoły podstawowej

Zastrzegamy, że względu na trwający stan epidemii podany poniżej harmonogram, jak i kryteria rekrutacji mogą ulec zmianie.

Do 28 lutego 2021 prosimy o nadsyłanie ewentualnych pytań kandydatów do przedstawionej oferty naszych szkół. Pytania można kierować na adres email: sekretariat@slo4.edu.pl

Na podstawie Państwa zgłoszeń przygotujemy zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w sprawach rekrutacji – który opublikujemy na stronie szkolnej:

=> zobacz: REKRUTACJA 2021 PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy na dzień otwarty online dla kandydatów do VII klasy – piątek 9 kwietnia o godzinie 17:00

 

​1) Wymagane dokumenty

Do 14 kwietnia 2021 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły, wysłać tradycyjną pocztą lub na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl:

kopię ostatniego świadectwa szkolnego,

ankietę zgłoszeniową kandydata (pobierz ankietę kandydata),

ewentualnie kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli uczeń taką posiada.

2) Egzaminy wstępne z j.polskiego i matematyki

Procedura egzaminacyjna w rekrutacji zewnętrznej składa się z części pisemnej oraz części ustnej i obejmuje zagadnienia z języka polskiego i matematyki. Cześć pisemna zostanie przeprowadzona w formie stacjonarnej, natomiast część ustna w formie rozmowy on-line za pomocą aplikacji internetowej.

Egzaminy ustne (online) dla kandydatów do klasy VII: 23, 24, 26 i 27 kwietnia 2021 r.(z powodu dużej liczby zgłoszeń egzaminy ustne potrwają cztery dni).

Zakres programowy egzaminów:

 

3) Wariant rezerwowy procedury rekrutacyjnej

Jeżeli ze względów epidemicznych nie będzie można przeprowadzić części pisemnej egzaminów wstępnych – wówczas w procesie rekrutacji do obu szkół będą brane pod uwagę:

a) kryterium główne: wyniki egzaminów ustnych z j.polskiego i matematyki (przeprowadzone w formie rozmowy on-line za pomocą aplikacji internetowej) oraz

b) kryteria dodatkowe: oceny celujące i bardzo dobre z j.polskiego i matematyki na świadectwie z ostatniej klasy, świadectwo z wyróżnieniem, a także osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach kuratoryjnych.

W wariancie rezerwowym (czyli bez egzaminów pisemnych) kandydaci aplikujący do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne będą mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z języka polskiego;
 • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z matematyki;
 • po 6 punktów za ocenę celującą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
 • po 4 punkty za ocenę bardzo dobrą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
 • 4 punkty za świadectwo z wyróżnieniem z ostatniej klasy;
 • 4 punkty za tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zawartej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej albo tytuł laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Świadectwo z ostatniej klasy oznacza świadectwo z klasy V w przypadku kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej.

4) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

 • 10 maja 2021 – ogłoszenie na stronie szkolnej list kandydatów przyjętych do klasy VII szkoły podstawowej.
 • od 11 do 24 maja 2021 – podpisywanie umów o kształcenie.

5) Opłaty

1) Opłata rekrutacyjna 200 zł – przy składaniu dokumentów kandydata proszę dokonać wpłaty przelewem na konto bankowe Szkoły Podstawowej:

82 1240 1125 1111 0010 7354 5519

W tytule przelewu proszę podać: „opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata”.

2) Opłata rezerwacyjna 1500 zł – jest wpłacana w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

3) Opłaty za naukę w szkole: od 1 września 2021 r. czesne za semestr będzie wynosić 6660 zł (jeżeli będzie płatne w miesięcznych ratach to po 1110 zł każda rata).

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

(data aktualizacji: 30.04.2021)