Kandydaci do Liceum

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” istnieje od 1989 roku. Corocznie od 2013 roku jest nagradzane znakiem jakości „ZŁOTA SZKOŁA” w najbardziej prestiżowym rankingu „Perspektywy”. Otrzymało także Certyfikat Honorowy Szkoły Wspierającej Uzdolnionych.

Co nas wyróżnia:

 • po pierwszej klasie liceum sam wybierasz 2-3 dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym – u nas nie ma sztywnego profilowania;
 • nauka języków obcych w różnych grupach zaawansowania, każdy język po 4 godziny tygodniowo – obowiązkowy jest angielski; do wyboru: francuski, niemiecki lub hiszpański;
 • komfort nauki i przyjazna atmosfera – klasy do 16 uczniów, a grupy językowe są jeszcze mniejsze;
 • liczne koła zainteresowań, debaty oxfordzkie, sesje naukowe z różnych dziedzin (obecnie online);
 • zajęcia tutorskie – rozwijaj pasje i zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, który będzie dla Ciebie przewodnikiem w danej dyscyplinie naukowej;
 • przygotujemy Cię do startu w wybranym konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej;
 • za dobre wyniki w nauce możesz otrzymać stypendium naukowe (od 140 do 220 złotych co miesiąc).

Oferta na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 zamierzamy utworzyć trzy klasy pierwsze w Liceum. Opis oferty edukacyjnej naszej szkoły zawierają dostępne poniżej prezentacja i plan nauczania:

Prezentacja oferty dla kandydatów do klasy 1 Liceum

Plan nauczania w Liceum od roku szkolnego 2021/2022

Zastrzegamy, że względu na trwający stan epidemii podany poniżej harmonogram, jak i kryteria rekrutacji mogą ulec zmianie.

Do 28 lutego 2021 prosimy o nadsyłanie na adres email: sekretariat@slo4.edu.pl ewentualnych pytań kandydatów do przedstawionej oferty. Na podstawie Państwa zgłoszeń przygotujemy zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w sprawach rekrutacji – który opublikujemy na stronie szkolnej:

=> zobacz: REKRUTACJA 2021 PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dzień otwarty online dla kandydatów do liceum – czwartek 8 kwietnia o godzinie 17:00

 

 

1) Wymagane dokumenty

Do 14 kwietnia 2021 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły, wysłać tradycyjną pocztą lub na adres email: sekretariat@slo4.edu.pl:

 • kopię ostatniego świadectwa szkolnego (z klasy VII)
 • ankietę zgłoszeniową kandydata (pobierz ankietę kandydata),
 • ewentualnie kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli uczeń taką posiada.

2) Egzaminy wstępne z j.polskiego i matematyki

Procedura egzaminacyjna w rekrutacji zewnętrznej składa się z części pisemnej oraz części ustnej i obejmuje zagadnienia z języka polskiego i matematyki. Cześć pisemna zostanie przeprowadzona w formie stacjonarnej, natomiast część ustna w formie rozmowy on-line za pomocą aplikacji internetowej.

Egzaminy ustne (online) dla kandydatów do Liceum: 23, 24, 26 i 27 kwietnia 2021 r. (z powodu dużej liczby zgłoszeń egzaminy ustne potrwają cztery dni).

Zakres programowy egzaminu:

Egzamin wstępny z języka polskiego

Egzamin wstępny z matematyki

 

3) Wariant rezerwowy procedury rekrutacyjnej

Jeżeli ze względów epidemicznych w maju 2021 r. nie będzie można przeprowadzić części pisemnej egzaminów wstępnych – wówczas w procesie rekrutacji do obu szkół będą brane pod uwagę:

a) kryterium główne: wyniki egzaminów ustnych z j.polskiego i matematyki (przeprowadzone w formie rozmowy on-line za pomocą aplikacji internetowej) oraz

b) kryteria dodatkowe: oceny celujące i bardzo dobre z j.polskiego i matematyki na świadectwie z ostatniej klasy, świadectwo z wyróżnieniem, a także osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach kuratoryjnych.

W wariancie rezerwowym (czyli bez egzaminów pisemnych) kandydaci aplikujący do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne będą mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z języka polskiego;
 • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z matematyki;
 • po 6 punktów za ocenę celującą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
 • po 4 punkty za ocenę bardzo dobrą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
 • 4 punkty za świadectwo z wyróżnieniem z ostatniej klasy;
 • 4 punkty za tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zawartej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej albo tytuł laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Świadectwo z ostatniej klasy oznacza świadectwo z klasy VII w przypadku kandydatów do Liceum.

4) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

10 maja 2021 – ogłoszenie na stronie szkolnej listy kandydatów przyjętych do klasy 1 liceum.

od 11 do 24 maja 2021 – podpisywanie umów o kształcenie.

5) Opłaty

1) Opłata rekrutacyjna 200 zł – przy składaniu dokumentów kandydata proszę dokonać wpłaty przelewem na poniższe konto bankowe:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

27 1240 1125 1111 0000 0345 1821

W tytule przelewu proszę podać: „opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata”.

2) Opłata rezerwacyjna 1500 zł – jest wpłacana w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

3) Opłaty za naukę w szkole: od 1 września 2021 r. czesne za semestr będzie wynosić 6660 zł (jeżeli będzie płatne w miesięcznych ratach to po 1110 zł każda rata).

 

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

(data aktualizacji: 30.04.2021)