Wyniki rekrutacji do klasy VII

W dniach 29 i 30 czerwca prosimy uczniów przyjętych do klasy siódmej o złożenie w sekretariacie szkoły świadectwa z kl. VI, karty zdrowia i 2 zdjęć.

—————  ——————–  ——————-  ———————-  ——————  —————-

Po przeprowadzonym procesie rekrutacji zewnętrznej zamieszczamy listę z wynikami kandydatów do klasy VII Szkoły Podstawowej. Informujemy, że warunkiem przyjęcia do klasy VII jest: ocena co najmniej dobra zachowania na świadectwie z ostatniej klasy oraz uzyskanie co najmniej 38 punktów w procesie rekrutacji.

Do 30 czerwca 2020 r. rodzice kandydatów przyjętych do klasy VII szkoły podstawowej zobowiązani są:

  • podpisać umowę o kształcenie (umowa w wersji elektronicznej będzie wysyłana od 15 czerwca na adres email podany w ankiecie kandydata);
  • podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę dostarczyć do szkoły: w godzinach pracy sekretariatu lub pozostawić w kopercie u dozorcy szkoły;
  • wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 1500 zł na konto Szkoły Podstawowej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”:

82 1240 1125 1111 0010 7354 5519

Niewypełnienie tych warunków do 30 czerwca br. jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

=> Tabela z wynikami procesu rekrutacji zewnętrznej