Rekrutacja 2021 pytania i odpowiedzi

Dziękujemy bardzo za wszystkie nadesłane pytania do oferty edukacyjnej naszego liceum i szkoły podstawowej. Prezentujemy poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania w sprawach rekrutacji i organizacji procesu nauczania, a także informację o dniach otwartych i harmonogramie egzaminów wstępnych.

Dni otwarte online

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte online, podczas których będzie możliwość porozmawiania z dyrekcją szkoły i nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych. Będą to spotkania przeprowadzone za pomocą aplikacji Teams. Szczegóły i link do spotkania podamy w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy!

Dzień otwarty online dla kandydatów do liceum – czwartek 8 kwietnia o godzinie 17:00

Dzień otwarty online dla kandydatów do klasy VII – piątek 9 kwietnia o godzinie 17:00

Przed spotkaniem należy zgłosić chęć uczestnictwa na adres email: spotkanie.slo4@o2.pl

Egzaminy wstępne

Proces egzaminowania rozpoczniemy od egzaminów ustnych w dniach 23, 24, 26 i 27 kwietnia 2021 r. Będą to egzaminy w formie online za pomocą aplikacji Teams. Informację o szczegółach technicznych otrzymają Państwo po zakończeniu procesu rejestrowania zgłoszeń od kandydatów.

Jeśli sytuacja epidemiczna w maju nie pozwoli na stacjonarną formę egzaminu pisemnego, wówczas proces rekrutacji rozstrzygniemy w wariancie rezerwowym, to znaczy do wyników z egzaminów ustnych online z języka polskiego i matematyki (jako kryterium główne) dodamy punktację za oceny celujące i bardzo dobre z j.polskiego i matematyki na świadectwie z ostatniej klasy, za świadectwo z wyróżnieniem, a także za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach kuratoryjnych (jako kryteria dodatkowe).

Zasady punktacji w wariancie rezerwowym są przedstawione w informacji:

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji w 2021 roku

 

Część 1. Dokumenty kandydata do szkoły:

Czy kopie świadectwa z klasy VII i aktu urodzenia to po prostu mogą być skany?

– Tak. Z uwagi na sytuację zdrowotną wszystkie dokumenty kandydata mogą być wysłane w formie zeskanowanej na adres email: sekretariat@slo4.edu.pl lub w kopercie tradycyjną pocztą.

W ankiecie kandydata jest sformułowanie o dołączeniu zaświadczenia z poradni. O jaki dokument chodzi?

– W sytuacji, gdy uczeń był diagnozowany w poradni psychologiczno-pedagogicznej, wydawana jest opinia poradni (na przykład o specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) albo orzeczenie (o potrzebie kształcenia specjalnego). Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni ucznia takie zaświadczenia z poradni otrzymali – podczas składania dokumentów kandydata do szkoły należy załączyć kopię opinii lub orzeczenia z poradni.

Czy opinia z poradni psychologicznej jest obowiązkowa, czy dotyczy wyłącznie kandydatów z orzeczeniami?

– Do dokumentów kandydata obowiązkowo należy dołączyć opinię lub orzeczenie, jeśli kandydat był zdiagnozowany i została przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wydana opinia lub orzeczenie.

Rozumiem, że przesłanie mailowe kompletu dokumentów wraz z potwierdzeniem przelewu jest wystarczające do przystąpienia do egzaminów, czy trzeba wykonać jeszcze jakieś kroki?

– Do zarejestrowania kandydata wymagane są: wypełniona i podpisana ankieta zgłoszeniowa kandydata, kopia ostatniego świadectwa szkolnego, wpłata na konto szkoły opłaty egzaminacyjnej w kwocie 200 złotych oraz ewentualnie kopia opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli kandydat taką posiada.

Nie znam żadnego z podanych języków dodatkowych w Państwa szkole, co się stanie jeśli nie utworzą się grupy dla początkujących? Czy wówczas będę musiał nadrobić materiał, aby być przypisanym do wybranego przeze mnie drugiego języka obcego?

– W przypadku języka niemieckiego już dziś możemy potwierdzić, że będą utworzone co najmniej dwie grupy o zróżnicowanym poziomie. Natomiast z języka francuskiego i języka hiszpańskiego liczbę chętnych poznamy dopiero po opublikowaniu wyników rekrutacji i po podpisaniu umów o kształcenie.

 

Część 2. Egzamin wstępny:

Na czym polegają egzaminy ustne z jęz. polskiego i matematyki i jak długo trwa taki egzamin?

– Egzamin ustny w formie online potrwa około 15 minut. Kandydat otrzyma od egzaminującego nauczyciela pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności lub zadania do samodzielnego rozwiązania.

Czego dotyczyć będzie rozmowa i na co dzieci powinny się przygotować (przykładowe pytania/ zadania)? Czy rozmowa z j.polskiego skupiona będzie na części lekturowej?

– Zakresy programowe egzaminów z języka polskiego i z matematyki są dostępne w informacjach: dla kandydatów do liceum i dla kandydatów do klasy VII. Wymagania na egzaminie ustnym zostaną odpowiednio dostosowane zarówno do warunków, jak i do skróconego czasu egzaminu w formie online.

Czy można otrzymać przykładowe egzaminy z lat poprzednich?

– W sekretariacie szkoły są dostępne zestawy zadań z egzaminów pisemnych z poprzednich lat. Zakres na egzaminie ustnym będzie tożsamy z programem nauczania wymaganym do VI klasy szkoły podstawowej (w przypadku rekrutacji do VII klasy) lub wymaganym na egzaminie ósmoklasisty (w przypadku kandydatów do klasy pierwszej liceum).

Czy na egzaminie są pytania otwarte czy też zamknięte?

– Sytuacja epidemiczna w Polsce wskazuje na to, że rozpoczniemy od egzaminów ustnych w formie online, a podczas takich egzaminów kandydaci otrzymają do rozwiązania tylko zadania otwarte. Jeżeli w maju uda się przeprowadzić egzamin pisemny to większość zadań jest zamkniętych i kilka zadań otwartych.

Jeśli kandydat jest laureatem lub finalistą z j.polskiego to czy zdaje egzamin ustny?

– Finalista lub laureat konkursu kuratoryjnego z języka polskiego uzyskuje z egzaminu ustnego z tego przedmiotu maksymalną ilość punktów. Ta sama zasada dotyczy finalisty lub laureata konkursu kuratoryjnego z matematyki. Jeżeli będzie egzamin pisemny kandydat zostanie zwolniony z tego egzaminu.

Jeżeli Córka była laureatką ogólnopolskiego konkursu mitologicznego Olimpus (poza wykazem kuratoryjnym), to gdzie można o tym wspomnieć?

– Przypominamy, że tylko tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zawartej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej albo tytuł laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego – będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do naszej szkoły. Zaświadczenia z innych konkursów mogą być dołączone do dokumentacji kandydata, jednak w procesie rekrutacji nie są punktowane.

Czy za prowadzenie kanału naukowego na youtube można otrzymać dodatkowe punkty?

– Tego typu aktywność, choć niezwykle cenna i rozwijająca, nie jest jednak kryterium punktowanym z procesie rekrutacji.

Ile klas siódmych planują Państwo otworzyć w roku szkolnym 2021/22?

– Planujemy otworzyć dwie lub trzy klasy VII. W każdej klasie będzie do 16 uczniów. Ostateczna decyzja o liczbie klas będzie uzależniona, od tego jak wielu kandydatów osiągnie dobre wyniki z egzaminów wstępnych.

Jaki jest próg procentowy z przygotowanego przez państwa egzaminu pisemnego, aby dostać się do liceum?

– Maksymalnie kandydaci mogą uzyskać 60 punktów. Minimalny próg procentowy w rekrutacji nie jest sztywno określony. Zależy bowiem od wyników uzyskanych przez zdających oraz od ostatecznej liczby wolnych miejsc w klasach.

 

Część 3. Organizacja roku szkolnego:

Czy zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia tutorskie) są dodatkowo płatne?

– Udział w kołach zainteresowań i zajęciach tutorskich nie wymaga dodatkowej opłaty. Szczególnie w pierwszej klasie liceum proponujemy uczniom koła zainteresowań, aby dzięki tym zajęciom mogli dobrze wybrać przedmioty w zakresie rozszerzonym do realizacji od klasy drugiej.

Jakie są inne opłaty związane z nauką ucznia poza czesnym: opłaty związane z radą rodziców?

– Jedyną dodatkową opłatą jest pływalnia, jeżeli uczeń zdecyduje się na te zajęcia w ramach jednej godziny wychowania fizycznego. Dodatkowe opłaty mogą dotyczyć wyjazdów klasowych lub związanych z realizacją projektów edukacyjnych i językowych w kraju lub za granicą – jeśli kuratorium zezwoli na wyjazdy z młodzieżą po ustaniu pandemii. Ponadto zakup podręczników w liceum nie jest finansowany przez szkołę. Nie ma natomiast wpłat na radę rodziców.

Czy będzie można wybrać po pierwszej klasie rozszerzenie biologię-chemię-matematykę?

– Tak, będzie taka możliwość. Plan nauczania dla liceum z przydziałem godzin jest dostępny na stronie szkolnej (link).

Czy Szkoła współpracuje z warszawskimi uczelniami wyższymi, którymi?

– Sytuacja epidemiczna niestety zamroziła wszystkie stacjonarne programy współpracy z uczelniami. Jednym z takich programów była Hawajska szkoła chemii – od lat realizowana w instytutach i w placówkach naukowo-badawczych. Z powodu pandemii nie ruszył program matematyczno-fizyczny z Politechniką Warszawską. W ostatnich tygodniach przed przejściem na zdalne nauczanie nasi uczniowie zdążyli jeszcze wziąć udział w Festiwalu Nauki. Mamy nadzieję, że gdy sytuacja zdrowotna w kraju poprawi się, będziemy mogli wrócić do współpracy z uczelniami wyższymi.

Czy w klasach jest zachowana proporcja między ilością chłopców i dziewczynek? Na filmiku nagranym przez Państwa uczniów widać tylko jedną dziewczynkę.

– Staramy się, aby w każdej klasie znalazły się zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Jednak jest to również zależne od wyników egzaminów wstępnych. Obecnie w szkole mamy podobną liczbę dziewcząt i chłopców.

Kiedy odbywają się zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa (EDB)?

– Zajęcia z EDB są realizowane w blokach tematycznych w wybrane soboty w godzinach przedpołudniowych. Terminy zajęć dla klas 1 liceum są określane w planie pracy szkoły na dany rok szkolny.

W jakie dni i w jakich godzinach organizowane są zajęcia z wychowania fizycznego?

– Zajęcia WF są organizowane po lekcjach (od godziny 15:30) w wybrane dni tygodnia. Oddzielnie odbywają się zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców. Młodzież może korzystać z gier zespołowych na boisku lub sali gimnastycznej (w zależności od pogody), jak również w sali do aerobiku i siłowni. Jest również możliwość zapisania się na zajęcia na pływalni. Zajęcia odbywają się w obiektach sportowych Centrum Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów przy ul. Hawajskiej 7, ul. Mandarynki 1 oraz ul. Hirszfelda 11 (pływalnia).

Oczywiście realizacja zajęć WF w nowym roku szkolnym będzie uzależniona od decyzji władz oświatowych, związanych z pandemią COVID-19. Obecnie – wobec konieczności przejścia na zajęcia zdalne, nasi nauczyciele WF proponują młodzieży szereg aktywności fizycznych, np. zestawy ćwiczeń gimnastycznych do wykonania w domu i na świeżym powietrzu, zachęcają do aktywnego spędzanie wolnego czasu, organizują spacery w Lesie Kabackim i wycieczki rowerowe (w mniejszych grupach i z zachowaniem rygorów sanitarnych).

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022:

(aktualizacja: 30.04.2021)