Kryteria przyjmowania kandydatów do szkoły

Ze względu na trwający stan epidemii oraz brak możliwości przeprowadzenia w budynku szkoły części pisemnej egzaminu dla kandydatów, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego (organem prowadzącym liceum i szkołę podstawową) postanowił zrezygnować z części pisemnej egzaminów wstępnych. W to miejsce ustalone zostały kryteria przyjęcia kandydatów do szkoły.

W tegorocznym procesie rekrutacji do klas VII szkoły podstawowej i do klas 1 liceum będą brane pod uwagę jako kryterium główne wyniki egzaminów ustnych z j.polskiego i matematyki (przeprowadzone w formie rozmowy on-line za pomocą aplikacji internetowej) oraz kryteria dodatkowe: oceny celujące i bardzo dobre z j.polskiego i matematyki na świadectwie z ostatniej klasy, świadectwo z wyróżnieniem, a także osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach kuratoryjnych.

Kandydaci aplikujący do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne mogą uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

  • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z języka polskiego;
  • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z matematyki;
  • po 6 punktów za ocenę celującą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
  • po 4 punkty za ocenę bardzo dobrą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
  • 4 punkty za świadectwo z wyróżnieniem z ostatniej klasy;
  • 4 punkty za tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zawartej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej albo tytuł laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Świadectwo z ostatniej klasy oznacza odpowiednio:

  • świadectwo z klasy VII w przypadku kandydatów do klasy 1 liceum lub
  • świadectwo z klasy V w przypadku kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej.

 

Egzaminy online do klas VII szkoły podstawowej:

W dniach 27-28 maja od godziny 16:00 odbędą się egzaminy ustne z j.polskiego i matematyki w formie indywidualnej rozmowy on-line z wykorzystaniem mikrofonu i kamerki internetowej.

 

Egzaminy online do klas 1 liceum:

W dniach 1, 3, 4 i 5 czerwca od godziny 16:00 odbędą się egzaminy ustne z j.polskiego i matematyki w formie indywidualnej rozmowy on-line z wykorzystaniem mikrofonu i kamerki internetowej. Od 27 maja będziemy przekazywać kandydatom za pomocą poczty elektronicznej instrukcję, jak należy się zalogować do aplikacji internetowej, która posłuży do zdalnego przeprowadzenia egzaminów.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Wyniki procesu rekrutacji na rok szkolny 2020-2021 zostaną opublikowane na stronie szkolnej do 20 czerwca 2020 r.