Informacje dla kandydatów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” istnieje od 1989 roku (najstarsze liceum na Ursynowie). Corocznie od 2013 roku jest nagradzane znakiem jakości „ZŁOTA SZKOŁA” w najbardziej prestiżowym rankingu „Perspektywy”. Otrzymało także Certyfikat Honorowy Szkoły Wspierającej Uzdolnionych.

Co nas wyróżnia:

 • w liceum uczeń sam decyduje o profilu nauczania, wybierając 2-3 dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym po klasie pierwszej;
 • klasy liczą do 16 uczniów, panuje przyjazna atmosfera;
 • zapewniamy naukę języków obcych w różnych grupach zaawansowania w wymiarze czterech lub pięciu godzin tygodniowo każdy. Obowiązkowy jest j. angielski i do wyboru: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański;
 • każdy może rozwijać swoje zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, przewodnika naukowego, z którym pracuje indywidualnie. Przygotowujemy uczniów do dowolnej olimpiady lub konkursu przedmiotowego;
 • najlepsi uczniowie co miesiąc otrzymują stypendia naukowe.

Plan nauczania w 4-letnim liceum

Ponadto proponujemy:

 • zajęcia szkolne wzbogacone o sesje naukowe z różnych dziedzin (obecnie sesje online);
 • liczne koła zainteresowań, m.in. polonistyczne, filozoficzne, chemiczne, biologiczne, fizyczne, informatyczne, matematyczne, historii sztuki, fotograficzne, plastyczne, miłośników filmu, muzyczne (obecnie prowadzone online);
 • realizowaliśmy projekty edukacyjne w kraju i za granicą: m.in. Ukraina, Niemcy, Francja, Szkocja, Węgry, odbyły się objazdy historyczne: Litwa-Łotwa-Estonia, Włochy, Węgry-Rumunia;
 • w szkole odbywają się lekcje religii, a tym, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki;
 • uczniowie działają w samorządzie szkolnym, uczestniczyli w zawodach sportowych oraz w licznych imprezach organizowanych na terenie szkoły: np. Bieg Niepodległości, koncerty charytatywne, wieczory filmowe i gier planszowych, wycieczki rowerowe, Dzień Absolwenta;
 • nasi uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają medale także poza szkołą: mamy mistrzynie świata w tańcach latynoamerykańskich, medalistów w judo, piłce ręcznej, szermierce i jeździectwie.

 

1. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne są określone odpowiednio: w § 19 statutu szkoły podstawowej lub w § 19 statutu liceum.

W roku szkolnym 2021/2022 zamierzamy utworzyć trzy klasy 1 w liceum oraz dwie lub trzy klasy VII w szkole podstawowej.

Ze względu na trwający stan epidemii podany poniżej harmonogram, jak i kryteria rekrutacji mogą ulec zmianie. Aktualnie przewidywany harmonogram procesu rekrutacji zewnętrznej (aktualizacja 21 stycznia 2021 r.) jest następujący:

1) Prezentacja oferty naszych szkół.

 • 15 lutego 2021 na stronie szkolnej w zakładce Rekrutacja zostanie umieszczona prezentacja oferty dla kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej i do klasy 1 liceum.
 • Do 28 lutego 2021 prosimy o nadsyłanie ewentualnych pytań kandydatów do przedstawionej oferty naszych szkół. Pytania można kierować na adres email: sekretariat@slo4.edu.pl
 • Na podstawie Państwa zgłoszeń zostanie przygotowane zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w sprawach rekrutacji – które opublikujemy na stronie szkolnej.
 • Dodatkowo w połowie marca zostaną wyznaczone telefoniczne dyżury, podczas których będą mogli Państwo indywidualnie porozmawiać z dyrekcją szkoły.

2) Egzaminy wstępne z j.polskiego i matematyki.

Procedura egzaminacyjna w rekrutacji zewnętrznej składa się z części pisemnej oraz części ustnej i obejmuje zagadnienia z języka polskiego i matematyki. Cześć pisemna zostanie przeprowadzona w formie stacjonarnej, natomiast część ustna w formie rozmowy on-line za pomocą aplikacji internetowej.

Terminy egzaminu pisemnego dla kandydatów do klasy 1 liceum:

 • 23 kwietnia 2021 (pt.) g. 16:00 – j.polski (60 minut);
 • 24 kwietnia 2021 (sob.) g. 12:00 – matematyka (60 minut).

Terminy egzaminu pisemnego dla kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej:

 • 24 kwietnia 2021 (sob.) g. 10:00 – j.polski (60 minut);
 • 26 kwietnia 2021 (pon.) g. 16:00 – matematyka (60 minut).

Po 4 maja 2021 r. rozpoczną się egzaminy ustne (on-line). Dokładny harmonogram zostanie podany na stronie szkolnej.

3) Wariant rezerwowy procedury rekrutacyjnej:

Jeżeli ze względów epidemicznych nie będzie można przeprowadzić części pisemnej egzaminów wstępnych – wówczas w procesie rekrutacji do obu szkół będą brane pod uwagę:

a) kryterium główne: wyniki egzaminów ustnych z j.polskiego i matematyki (przeprowadzone w formie rozmowy on-line za pomocą aplikacji internetowej) oraz

b) kryteria dodatkowe: oceny celujące i bardzo dobre z j.polskiego i matematyki na świadectwie z ostatniej klasy, świadectwo z wyróżnieniem, a także osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach kuratoryjnych.

W wariancie rezerwowym (czyli bez egzaminów pisemnych) kandydaci aplikujący do szkół prowadzonych przez Autorskie Towarzystwo Edukacyjne będą mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z języka polskiego;
 • do 20 punktów z egzaminu ustnego on-line z matematyki;
 • po 6 punktów za ocenę celującą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
 • po 4 punkty za ocenę bardzo dobrą z j.polskiego lub matematyki na świadectwie z ostatniej klasy;
 • 4 punkty za świadectwo z wyróżnieniem z ostatniej klasy;
 • 4 punkty za tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zawartej w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej albo tytuł laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Świadectwo z ostatniej klasy oznacza odpowiednio:

 • świadectwo z klasy VII w przypadku kandydatów do klasy 1 liceum lub
 • świadectwo z klasy V w przypadku kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej.

4) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych.

 • do 24 maja 2021 – ogłoszenie na stronie szkolnej list kandydatów przyjętych do klasy VII szkoły podstawowej i do klasy 1 liceum.
 • do 10 czerwca 2021 – podpisywanie umów o kształcenie.

 

2. Zakres programowy egzaminu.

Zakres programowy z matematyki dla kandydatów do klasy VII

Zakres programowy z języka polskiego dla kandydatów do klasy VII

Zakres materiału z j.polskiego dla kandydatów do liceum

Zakres materiału z matematyki dla kandydatów do liceum

3. Wymagane dokumenty.

Dokumenty kandydatów należy dostarczyć do szkoły (skany na e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl lub osobiście lub pocztą) do 14 kwietnia 2021 r.:

 • kopia ostatniego świadectwa szkolnego
 • kopia skróconego aktu urodzenia
 • ewentualnie zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (kopia)
 • ankieta zgłoszeniowa kandydata (do pobrania poniżej):

Dokumenty do pobrania:

ankieta kandydata do liceum 

ankieta kandydata do szkoły podstawowej

4. Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna (pobierana przy składaniu dokumentów kandydata): 200 zł.
 • opłata rezerwacyjna (pobierana przy podpisywaniu umowy o kształcenie): 1500 zł

Numery kont bankowych

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

(data aktualizacji: 26.01.2021)